ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Artikel 1

De hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen N.V. VERACHTERT en haar kopers, niettegenstaande alle bijzondere of algemene voorwaarden vermeld op aankooporders of andere documenten van de kopers en/of opdrachtgevers. Het aanvaarden van de goederen impliceert de kennis en de goedkeuring van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2

Alle leveringsdata worden, behoudens andersluidend beding, steeds aangegeven te louter indicatieven titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de koper niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen ten laste van de verkoper of om een andere aanspraak tegenover de verkoper te laten gelden. De verkoper is gerechtigd om in gedeeltes te leveren. De verkoper is alsdan in de mogelijkheid elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 3

3.1 De door de verkoper gehanteerde prijzen zijn exclusief B.T.W., andere belastingen en heffingen, (export) subsidies, in welke vorm dan ook, emballage, transport en verzekering, tenzij de verkoper schriftelijk anders heeft bepaald.
3.2 Alle facturen zijn betaalbaar te Geel. Behoudens in deze anders overeengekomen zijn de facturen contant betaalbaar.
3.3 Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen.
3.4 Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden is de verkoper gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling de leveringen te staken.
3.5 Bij niet-betaling op de vervaldag is de koper van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % op jaarbasis. Bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag is bovendien bijkomend een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de totale prijs, met een minimum van 65 EUR, dit alles zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Deze intresten en schadevergoeding zijn eveneens verschuldigd in geval van acceptatie van een wisselbrief.
3.6 In geval de koper de goederen herverkoopt, cedeert hij aan de verkoper ten titel van pand, van nu af aan, alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop. De door de koper betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederver koop door de verkoper.
3.7 De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
3.8 De koper heeft nooit het recht om afhoudingen voor waarborg of om een andere reden te doen of om tot compensatie over te gaan.

Artikel 4

Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond. De goederen worden aangezien als zijnde geleverd en aanvaard in de magazijnen van de verkoper te Geel. De goederen reizen steeds op risico van de koper, ongeacht de modaliteiten van het transport.

Artikel 5

Prijsoffertes worden steeds te louter informatieve titel verstrekt. Bestellingen zijn pas bindend en geldig na aanvaarding door een bevoegd persoon binnen de onderneming.

Artikel 6

6.1 Bij verkoop ten magazijne van de verkoper, kan de koper eens deze de goederen heeft aanvaard, de verkoper niet meer aanspreken voor zichtbare gebreken. Bij aflevering ten huize van de koper, dient deze zichtbare gebreken in te roepen binnen de 48 uur na de aflevering. Binnen deze termijn dient de koper een aangetekend schrijven te versturen aan de verkoper waarin een gedetailleerde en limitatieve opsomming wordt gegeven van de gebreken. De gehoudenheid van de verkoper in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.
6.2 Eventuele verborgen gebreken dienen te worden ingeroepen bij wijze van aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na de levering, bij gebreke waaraan een vordering op deze basis uitgesloten is. De eventuele vordering in rechte op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de levering, en dit op straffe van verval.
6.3 De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden uit welken hoofde ook voor zijn lichte fout. Behoudens in geval van opzet is zijn aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag van de levering en tot de directe schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
6.4 Eventueel door de verkoper verstrekte garanties vervallen zodra de klant de zaken niet op de juiste wijze gebruikt of opslaat en/of onderhoudt alsook indien de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper wijzigingen van welke aard ook aan de geleverde zaken aanbrengt, behalve in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Artikel 7

In geval de koper de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de koper, dient hij een schadevergoeding te betalen van 25 % op het totaalbedrag.

Artikel 8

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen , die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten.

Artikel 9

Volgende omstandigheden worden in hoofde van de verkoper steeds als overmacht aanzien: Vertragingen en stagnatie in de levering door leveranciers van de verkoper, geen of onvolledige levering door leveranciers van de verkoper, stakingen, een gebrek aan grondstoffen, het niet verkrijgen van een gezondheidscertificaat en andere voor de nakoming door de verkoper van de overeenkomst benodigde zaken of diensten. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de verkoper onmogelijk is langer duurt dan 2 weken, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat. Indien de verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is deze gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10

De overeenkomst is van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden in volgende gevallen, onverminderd het recht van de verkoper een schadevergoeding te vorderen van de koper : bij grove tekortkoming van de klant aan de verbintenissen uit hoofde van deze overeenkomst en in geval van overlijden, faillissement of in vereffeningstelling in hoofde van de klant.

Artikel 11

De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.

Artikel 12

Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel het Vredegerecht te Geel en de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout zijn be voegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.


Laden
Laden