ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Dit document betreft de algemene voorwaarden van N.V. VERACHTERT, met zetel te 2440 Geel, Molseweg 132, KBO 0404.211.371, tel. +32 (0)14 58 01 11, info@verachtert.be.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1 De rechtsverhouding tussen N.V. VERACHTERT en de klant wordt beheerst door deze algemene voorwaarden, die – mits (redelijke mogelijkheid tot) kennisname en aanvaarding ervan door de klant – van toepassing zijn op alle documenten uitgaande van N.V. VERACHTERT zoals offertes, orderbevestigingen en facturen, op alle bestellingen uitgaande van de klant en op alle overeenkomsten tussen N.V. VERACHTERT en de klant.
1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgesteld en beperkend te worden geïnterpreteerd, alsook beperkt tot de betreffende overeenkomst/bestelling.

ARTIKEL 2 - OFFERTES

2.1 Behoudens andersluidende bepaling zijn offertes geldig gedurende 30 kalenderdagen vanaf de verzending ervan aan de klant.
2.2 N.V. VERACHTERT behoudt zich het recht voor om kennelijk materiële vergissingen en omissies recht te zetten. Bij toepassing van de imprevisieleer (infra) heeft zij eveneens het recht om prijsaanpassingen door te voeren, indien die aanpassingen gerechtvaardigd worden door onvoorziene objectieve omstandigheden buiten haar wil (bv. verhoging van belastingtarieven, grondstofprijzen, loonkosten, energieprijzen, enz.). 2.2 Een offerte die uitgaat van een onbevoegd persoon kan niet beschouwd worden als een aanbod cfr. artikel 5.19 B.W., nu de wil van N.V. VERACHTERT ontbreekt om door het contract gebonden te zijn in geval van aanvaarding.
2.3 De door N.V. VERACHTERT gehanteerde prijzen zijn exclusief belastingen van welke aard ook (BTW, invoerrechten, (export)subsidies…), verpakking, transport en verzekering.

ARTIKEL 3 – OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO

De eigendom en het risico van de verkochte zaken gaan over op de koper op het ogenblik van het sluiten van de koopovereenkomst, ook al zijn de verkochte zaken nog niet geleverd. Teneinde het voorrecht van de onbetaalde verkoper veilig te stellen, verbindt de koper zich ertoe om de goederen niet door te verkopen, zolang de daarop betreffende facturatie van N.V. VERACHTERT nog niet betaald is.

ARTIKEL 4 - LEVERING

4.1 De door N.V. VERACHTERT vermelde leveringstermijnen of -data zijn steeds indicatief en geenszins bindend. N.V. VERACHTERT neemt dienaangaande slechts een inspanningsverbintenis op zich. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding. Indien N.V. VERACHTERT een vertraging van de voorziene leveringsdatum verwacht, zal zij de klant onverwijld daarvan in kennis stellen.
4.2 N.V. VERACHTERT is gerechtigd tot deelleveringen, die zij afzonderlijk kan factureren.
4.3 Leverings- en afhalingskosten zijn ten laste van de koper.
4.4 Levering geschiedt “ex works” (af fabriek), door de goederen ter beschikking te stellen van de koper in de fabriek van N.V. VERACHTERT.

ARTIKEL 5 - BETALING

5.1 De facturen van N.V. VERACHTERT zijn contant betaalbaar op haar zetel, in euro, via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur.
5.2 Eventuele opmerkingen aangaande facturatie dienen binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan N.V. VERACHTERT ter kennis te worden gebracht per aangetekende brief en per e-mail (info@verachtert.be).
5.3 In geval van wanbetaling van een opeisbaar bedrag:
- is N.V. VERACHTERT gerechtigd om haar prestaties, waaronder toekomstige leveringen, op te schorten (exceptie van niet-uitvoering), bijkomende zekerheden te vragen, dan wel voorafgaande of contante levering te eisen voor andere bestellingen;
- wordt de onbetaalde hoofdsom verhoogd met (1) een verwijlinterest gelijk aan de interestvoet vermeld in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht van N.V. VERACHTERT om haar werkelijke schade te vorderen.
- wordt elke betaling aangerekend op de oudste schuld en eerst op de eventueel verschuldigde interesten, schadevergoeding en kosten;
- worden nog niet opeisbare schuldvorderingen eveneens opeisbaar.
5.4 De toepassing van artikel 5.3 geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

ARTIKEL 6 – KLACHTEN - AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De klant dient de goederen na ontvangst te onderzoeken en na te gaan of er geen zichtbare schade/gebreken zijn en of de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelling.
6.2 Klachten betreffende zichtbare gebreken (non conformiteit met de bestelling of zichtbare gebreken/schade) dienen binnen de 48 uren na ontvangst gemeld te worden en dit per aangetekende brief en per e-mail (info@verachtert.be). De melding dient op gedetailleerde en limitatieve wijze de klacht te omschrijven. Bij niet naleving van dit artikel worden de goederen geacht aanvaard te zijn en in goede staat en conform de overeenkomst geleverd te zijn.
6.3 Klachten betreffende verborgen gebreken dienen onverwijld na het ontdekken ervan aan N.V. VERACHTERT gemeld te worden en dit per aangetekende brief en per e-mail (info@verachtert.be). De melding dient op gedetailleerde en limitatieve wijze de klacht te omschrijven. De vordering tot ontbinding of tot schadevergoeding moet worden ingesteld binnen een korte termijn, die partijen conventioneel vastleggen op drie maanden na het ontdekken van het verborgen gebrek, dit op straffe van verval. Deze termijn wordt verlengd in geval van ernstige onderhandelingen.
6.4 N.V. VERACHTERT neemt enkel aansprakelijkheid op zich waarvoor zij zich wettelijk niet kan exonereren, onder meer op grond van artikel 5.89 B.W. en artikel VI.91/5 6° WER. Haar aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd resp. tot het bedrag van de geleverde goederen. Zij staat enkel in voor directe schade.
6.5 De klant is aansprakelijk voor schade ingevolge onjuist gebruik, opslag of onderhoud van de goederen.
6.6 Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden kan afbreuk doen aan het recht van N.V. VERACHTERT op integrale schadeloosstelling.

ARTIKEL 7 – ANNULERING - ONTBINDING

7.1 Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden.
7.2 Naast een gerechtelijke ontbinding heeft N.V. VERACHTERT het recht om de overeenkomst te allen tijde, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is, en met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden in de volgende gevallen: (1) indien de klant ernstig in gebreke blijft om één of meerdere van haar verplichtingen te voldoen, (2) in geval van blijvende wanbetaling van opeisbare facturen, (3) indien de klant in staking van betaling verkeert, een gerechtelijke reorganisatieprocedure of faillissement aanvraagt, in vereffening of ontbinding gaat, of in geval van (ernstige vermoedens van) insolvabiliteit van de klant. Vooraleer de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zal N.V. VERACHTERT de klant in gebreke stellen en daarbij een laatste remediëringstermijn geven, tenzij een ingebrekestelling zinloos is geworden. De artikelen 5.91-5.93 B.W. zijn van toepassing.
7.3 In geval van een verbreking of ontbinding van de overeenkomst lastens de klant is N.V. VERACHTERT gerechtigd op integrale schadeloosstelling. Haar schade wordt forfait begroot op 30% van het bedrag van de geannuleerde bestelling of de verbroken overeenkomst, onverminderd het recht van N.V. VERACHTERT om vergoeding van haar werkelijke schade te bekomen.

ARTIKEL 8 – INSOLVABILITEIT

In geval van ernstige vermoedens dat de klant zijn (betalings)verbintenissen niet zal kunnen nakomen of in geval van een reële wanbetaling/wanprestatie, staking van betaling, een (aanvraag tot) gerechtelijke reorganisatie, een (aanvraag tot) faillissement, een vereffening of ontbinding in hoofde van de klant, alsmede indien lastens de klant bewarend of uitvoerend beslag wordt gelegd, heeft N.V. VERACHTERT het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst (1) haar verbintenissen uit de overeenkomst deels of geheel op te schorten, (2) voorafgaande of contante betaling te eisen, (3) van de klant geschikte zekerheden te vragen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van N.V. VERACHTERT om integrale vergoeding van haar schade te vorderen.

ARTIKEL 9 – IMPREVISIE EN OVERMACHT

9.1 In geval van gewijzigde omstandigheden verklaren partijen de imprevisieleer uit artikel 5.74 B.W. van toepassing.
9.2 In geval van overmacht gelden de bepalingen uit artikel 5.99-5.102 B.W. Worden in hoofde van N.V. VERACHTERT als overmacht aanzien: toeleveringsproblemen met leveranciers van N.V. VERACHTERT (geen/vertraagde/stagnerende/onvolledige/… levering), stakingen, een gebrek aan grondstoffen, het niet verkrijgen van benodigde attesten...

ARTIKEL 10 – CONTRACTOVERDRACHT

N.V. VERACHTERT heeft het recht om een haar rechten en plichten voortvloeiend uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. Ook de klant kan (zijn verbintenissen krachtens) een overeenkomst aan een derde overdragen, mits voorafgaande schriftelijke toestemming van N.V. VERACHTERT.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

11.1 Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
11.2 Enkel het Vredegerecht van het tweede kanton Mol-Geel en de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout, zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen N.V. VERACHTERT en de klant.
Laden
Laden